tisdag, juli 5, 2022
HemPolitikRegimens nya vapen mot oppositionella - Myndigheten för psykologiskt försvar

Regimens nya vapen mot oppositionella – Myndigheten för psykologiskt försvar

För bara någon dag sedan, den 1 januari 2022, öppnade en ny myndighet sin butik. Det är en myndighet som, enligt dem själva, skall värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Myndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och dess generaldirektör, Henrik Landerholm, svarar endast och direkt inför regeringen. Undrar om vi inte skall kalla myndigheten för Anderssons klubba. Den kommer, förmodat, svingas vilt under detta valår.

På sin hemsida har Henrik och hans personal inte hunnit få upp så mycket material. Min bedömning är dessutom att det, över tid, kommer att presenteras formuleringar och information som är lite lagom luddig. Så där så att allt kan tolkas till det gemensamma bästa. Exempelvis pratar man om hot som kan ”utmana befolkningens liv och hälsa”. Icke fact-checkad information om exempelvis pandemier skulle kunna utgöra ett sådant hot.

”Det psykologiska försvaret ska, både nationellt och internationellt, kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.”

”Det psykologiska försvaret ska även stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation. Därigenom bidrar det psykologiska försvaret till att skapa motståndskraft och försvarsvilja hos befolkningen och i samhället.”

Ett sätt myndigheten rekommenderar för att stärka oss undersåtar är att vi går en webbkurs i hur man upptäcker och står emot osanning. Den är helt gratis och ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

”Myndigheten för psykologiskt försvar ska verka både förebyggande och operativt och ska kunna fullgöra sina uppgifter i fredstid såväl som i krig.”

På sin hemsida har myndigheten en avdelning med frågor och svar. En fråga de förmodar att besökaren ställer är ”Vem sprider vilseledande information och varför?” De svarar, enrådigt, på följande vis:

”De flesta som sprider vilseledande information är omedvetna om att de sprider felaktigheter och att det kan vara skadligt. Information som framstår som relevant, övertygande och engagerande (t.ex. avslöjande, upprörande eller rolig) sprids ofta utan onda avsikter och utan att källan granskas. Tänk därför på att vara försiktig när du delar information och var alltid källkritisk.”

Myndigheten som framöver bland annat skall verka operativt, även i fredstid, kommer, som de själva skriver, att ”identifiera och motarbeta effekterna av vilseledande information”. I praktiken skulle det kunna innebära att man inom den operativa avdelningen skannar av webben i jakt på intet ont anande medborgare som delar en länk till något som är regimkritiskt. Eftersom regimen själv bestämmer vad som är demokratiskt är allt som står i opposition regimkritiskt. Det är enkel logik. Och att ”motarbeta effekter” skulle i realiteten kunna innebära att enskilda medborgare stängs ute från medier och tjänster på nätet. Att så redan har skett är ett faktum. Nu har regeringen skaffat sig ett nytt verktyg för att sprida sanning och ljus till undersåtarna.

Vi skall också se detta i ljuset av en lång rad nya lagar och lagförslag som ger polis och åklagare utökade befogenheter. Exempelvis hemliga tvångsmedel där såväl hemlig avlyssning som hemlig husrannsakan skall kunna genomföras. Dessutom utan egentlig misstanke. Bara det brott som skulle kunna misstänkas är grovt genom att skada svenska, demokratiska intressen. Den nya myndigheten för psykologiskt försvar har i uppdrag att samordna allt arbete och andra myndigheter i fråga om vad som är sant ur ett regimperspektiv.

Till myndigheten är kopplat ett så kallat insynsråd. Detta insynsråd utses av regeringen. Dess uppgift är att ge råd till generaldirektören samt utöva insyn i verksamheten. Ordförande i insynsrådet är generaldirektör Henrik Landerholm. Alltså: Chefen för den myndighet vars verksamhet skall genomlysas leder själv det råd som skall utöva denna insyn. Här kan vi verkligen tala om enrådighet.

Urban Skriftställare
Författare och frilansskribent.
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här