onsdag, april 24, 2024
HemPolitikFrån Covidseminarium i riksdagshuset den 29 september

Från Covidseminarium i riksdagshuset den 29 september

Elsa Widding, riksdagsledamot före detta sverigedemokrat och nu politisk vilde, sammankallade till seminarium under rubriken ”Hur säkra och effektiva är Covidvaccinerna?”. Det var sex inbjudna talare, samtliga mycket välrenommerade inom sitt respektive expertområde och inom vaccinfrågan.

Elsa Widding – Inledning

Elsa inleder seminariet och uttrycker vikten av att riksdagsledamöter kräver transparens, tar del av vetenskapliga rön och söker information från olika källor och ståndpunkter innan man tar beslut i viktiga frågor. Det borde vara en riksdagsmans ansvar att se till att lära sig om ämnet för folket man är vald att företräda. Inbjudan att delta som åhörare har gått ut till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, riksdagens ledamöter och media. De bägge specialistmyndigheterna har tackat nej till deltagande. De anser uppenbarligen inte att vaccinkritik är intressant eller viktigt. Regimmedierna lyser med sin frånvaro, sin vana trogen. Två riksdagsledamöter sägs vara på plats, båda från Sverigedemokraterna. Vad de övriga 346 har för ursäkt att inte ta del av denna viktiga information lär de inte behöva upplysa sina väljare om. På seminariet deltar totalt 40-talet personer, de flesta medlemmar i läkar- och sjuksköterskeuppropen, samt enskilda fria debattörer, fria politiker och alternativmedia.

Det har nu gått drygt tre år sedan Covidpandemin inleddes och två år sedan vaccinationsprogrammen rullades ut på bred front i hela västvärlden. Datainsamlingen ger nu en bild av vaccinationsprogrammets utfall. Tyvärr ser statistiken inte alls bra ut vare sig för vaccinernas effektivitet eller deras säkerhet. Elsa visar några grafer över dödstalen i Europa och Nordamerika. Det är mycket tydligt att det skett en kraftig ökning av dödsfall i alla dessa länder – inte sedan Covidutbrottet 2020, utan främst sedan vaccinet började distribueras 2021. Sverige utgör det enda undantaget från regeln om överdödlighet. Både frånvaron av överdödligheten och Sveriges ”lyckosamma” undantag och den kraftigt minskade nativitet i spåren av injektionerna väcker naturligtvis frågor. Elsa reagerar över att den uppenbart avvikande statistiken inte lyfts i media och att myndigheter verkar helt ointresserade av att efterforska orsakerna. Hur kan det komma sig? Jag förstår inte varför inte alla pratar om det här.

Professor Michael Palmer – mRNA och bieffekter

Först ut bland talarna är Professor Michael Palmer från Kanada. Hans presentation har titeln ”Summary: mRNA technology and vaccine – a marriage made in hell”.
Palmer inleder med att klargöra att det varit högst förutsebart att mRNA-vaccineringen skulle sluta i en katastrof, och att detsamma gäller för alla mRNA-vacciner, oavsett vilket virus de är avsedda för.

Diagram över vaccinskador registrerade i det Amerikanska VEARS-systemet, gul, streckad linje = alla övriga vacciner sammanräknat, blå stapel längst till höger = Covid-19 vaccinerna.

Forskning visar att de farliga spikproteinerna bildas i stora mängder i hela kroppen, och ansamlas i alla de organ som testats (kärlväggar, hjärta, lungor, hjärna, lever, ryggmärg, mjälte och inte minst i spermier, äggstockar och placenta). Detta har dokumenterats i ett flertal djurstudier, långt innan marknadsföringskampanjen av covidvaccinerna kom i gång. Det gör det hela detta till ett planerat illdåd mot mänskligheten.

Palmer går systematiskt igenom bevisen för sitt påstående, både de studier som gjorts med mRNA vacciner och de belägg som funnits under lång tid för deras toxicitet. Därpå följer en redogörelse på molekylär nivå över de effekter vaccinerna har i kroppen och exempel på de skador de ger, bland annat på hjärta och kärl (blodproppar, inflammationer, myokardit och celldöd) och immunsystem (autoimmuna sjukdomar och cancer), DNA-RNA (genetiska skador i celler), illustrerade med en rad bilder av vävnadsprover insamlade från olika patologiska studier i bland annat Tyskland och Sverige. I dag är forskningen så långt framskriden inom detta område och så många studier har gjorts, att man kan se att skadorna orsakas främst av vaccinet snarare än av virusinfektion från covid.
Data visar att skadeverkningarna ökar med varje dos, det vill säga att riskerna för biverkningar ökar med varje ny ”booster” patienten ges. I vissa länder (Australien och Israel) ser man hur varje ny administrerad dos ger kraftiga uppgångar i dödstalen veckorna efter injektion.

Under den efterföljande frågestunden ställs frågan om eventuell ”transhumanism”, framkallat av vaccinen. Palmer förklarar att även om celldöd och genetiska skador är en sannolik konsekvens i enskilda celler, finns inga belägg för att detta skulle kontaminera cellulär-DNA hos patienten. Däremot finns risker att DNA-skadade könsceller leder till mutationer i arvsmassan hos det barn som eventuellt blir resultatet av en befruktning. Ingen vet vilka konsekvenser det kan få, och ingen forskning sker honom veterligen om detta.

Angående de långa, gummi-artade, fibrösa blodproppar som balsamerare hittar i kropparna på avlidna vaccinerade patienter kan Palmer bekräfta att de förekommer bland vaccinerade och att studier pågår om hur de uppkommer. Den mest sannolika teorin är att proteiner sipprar genom kärlväggarna på de vaccinskadade blodkärlen och bildar proppformationer.

I Dr. Peter McCollughs tal som han gav för europaparlamentet (på YouTube) biter inte vanliga blodförtunnande mediciner på de proppar som bildas av vaccinet.
Palmer rekommenderar i alla fall att de antiinflammatoriska behandlingar som finns för autoimmuna sjukdomar kan ges för att ta ner den kraftiga inflammatoriska aktiviteten i kärlen.

Även om behandling ges för att avvärja ytterligare skada och sjukdom, kommer de ärr som bildats i hjärta och kärl att kvarstå livet ut. Detta medför en försvagning och risk som patienten snarast bör göras medveten om. Screening/detektion och diagnos av eventuell dold myokardit bör vara en viktig uppgift för sjukvården.

Av de sjukdomar som triggas av vaccinet är olika former av snabbt växande cancer de som sannolikt återstår att visa sig i större skala. Palmer gissar att vi ännu har 2-3 år kvar innan lejonparten av dessa cancertyper kan skönjas. Med tanke på tillväxttakten är det mycket viktigt att tidig diagnos ställs.

Så länge locket ligger på över öppen diskussion om vaccinets toxicitet, ges inte sjukvården möjlighet att göra sitt jobb med att hjälpa vaccinskadade och avvärja fortsatt sjukdom och död. Nya skador begås dagligen av de hälsovårdande myndigheter som vägrar acceptera sina felbeslut.

Trots den mörka bild som tecknas vill Palmer poängtera att det inte är vare sig till hjälp eller konstruktivt att skrämma upp redan vaccinerade i onödan. Har de ännu inte märkt av några symptom på skada finns god chans att de kommer att klara sig bra.

Det viktiga budskapet är: mRNA-vaccin är en fundamentalt bristfällig teknik och en dålig idé. All vidare behandling bör omedelbart avbrytas och planerna på framtida utrullning av mRNA-vacciner måste genast upphävas.

Sascha Latypova – Dataanalys

Hon blev nyligen intervjuad i Epoch Times: Transcript of My Interview for the Epoch Times (på substack.com). Latypova fick upp ögonen för problemen med vaccinerna efter att hon med häpnad noterat hur myndigheter och media samfällt gick ut i vaccinkampanjen 2020, och attackerade och demoniserade beprövade mediciner som Hydroxiklorokin och Ivermectin.

Idag, efter tre år av faktainsamling och efterforskning, drar hon slutsatsen att vi bevittnat en global förbrytelse som förnekas av våra politiska företrädare, media och myndigheter.

Latypova presenterar resultatet av den datainsamling och sammanställning som gjorts i Danmark avseende vaccinskador kopplat till tillverkningsbatch. Fördelningen mellan de tre förekommande profilerna av batchnummer och skador är mycket lik den som sammanställts från det amerikanska VAERS-systemet.

Blå prickar visar batchar med extremt hög toxicitet.

Ett mindre antal batchnummer (ca 4,2% av de totalt administrerade doserna) har en extremt hög toxicitet, se blå prickar (batcher). Majoriteten av de administrerade doserna ligger i spannet medelhög toxicitet, omkring 60-70% (gula prickar). Resterande doser (gröna prickar) står för en betydligt lägre toxicitet. De flesta som haft turen att erhålla en av de ”gröna” doserna har inte haft några som helst symptom efter injektion, inte ens svullnad vid injektionsstället. Det har tidigare spekulerats i att dessa batcher skulle bestå av enbart saltlösning, men nu kan man se att de sammanfaller med en betydligt längre lagringstid och även lagring vid, för hållbarheten ogynnsamma förhållanden. De har förmodligen ”stått på hyllan” i rumstemperatur en längre tid, och då förlorat större delen av sin giftiga verkan innan de injicerats i människor. Ingen avsiktlig fribiljett alltså.

Över hela världen har olika typer av mikroskopiska analyser av vaccindoser gjorts. Man har funnit en rad giftiga metaller och i vissa fall mycket ovanliga ämnen, t ex:
cesium, barium, kobolt, krom, titan, cerium, gadolinium, aluminium, tulium, antimon. Vissa studier har visat på stora mängder grafenoxid i enskilda doser, men dessa fynd har Latypova inte kunnat verifiera. Man har hittat strukturer, såsom kristaller, cirkelformade och fyrkantiga objekt i metall, långa fibrer – ibland över en meter långa. Även SV40, ett ämne som under 40- och 50-talen återfanns i poliovaccin och orsakade cancer. Förekomsten av dessa ämnen och föroreningar i vaccinerna saknar naturlig förklaring. De flesta har inget i ett läkemedel att göra.

Vaccinerna är en form av genterapi och enligt vissa definitioner rentav ett biologiskt stridsmedel. Det har utvecklats under decennier av den amerikanska militären. Amerikanska försvarsdepartementets kontrakt för vaccinerna har funnits sedan 2012. De hette först ”Paninfluenza vaccine”, och döptes om till ”Covid vaccine” den 4 februari 2020. Lanseringen har genomförts aggressivt, först av Trump och hans administration och sedan togs det över och fortsatte drivas i samma anda av Biden och hans administration.

Ett e-mail läckt från EMA i November 2020 avslöjar hur man forcerat igenom produkten. Mängder av klagomål på allvarliga brister från granskare noterades, där endast ett par skulle ha räckt för omedelbart stopp om normala rutiner upprätthållits. Inget hände. Den enda kommentaren till granskning var återkommande ”När kan vi få ett godkännande?” Vaccinerna måste lanseras samtidigt i alla länder. Det var forcerat och hanteringen ger intryck av brådska. Ingen hänsyn har tagits till kvalitet och att följa regelverk.

EU tvingade in alla medlemsländer i processen när man tecknade avtal med vaccintillverkarna för medlemsländernas räkning. Ursula von der Leyen (var make är anställd av en leverantör till vaccinproducenterna) förhandlade fram överenskommelser med Phizers VD Albert Bourla över mobil/SMS. Samtlig trafik visade sig vid en granskning vara raderad och går inte att återfinna. Avtalen friskriver tillverkarna för allt ansvar för samtliga skador som åsamkas av deras produkter och ger dem fullständig åtalsimmunitet.

Succesiva förändringar har gjorts i vår lagstiftning. Processen för att ändra och synkronisera lagstiftning har pågått i både USA och EU i decennier. Man har skapat undantagsklausuler för så kallad ”public health emergency”. Då får vanliga lagar ignoreras. Det är ett diffust begrepp som kan användas lite som man behagar.
Man har skapat kryphål i lagstiftningen för att kunna runda den demokratiska processen och genomföra ett maktövertagande över huvudet på världens befolkningar. Allt har skett i tysthet. Politiker har ägnat sig åt att flytta över makten från nationalstaterna till de överstatliga organisationerna bakom våra ryggar och media har hjälpt till att dölja det för oss.

Undantagslagstiftningen fungerar som krigslagar. Den amerikanska PREP Act (Public Readiness and Emergency Prepairedness) från 2005, friskriver myndigheter från allt ansvar i dessa fall. Det är i praktiken en licens att döda. Vid användning av ordet ”countermeasures” (motåtgärder) kan man kringgå de regelverk som gäller för läkemedelsprövning. I praktiken kan man inte ställas inför någon domstol. Lagen kan inte längre tillämpas.

Man har hävdat att den ”Nationella nödsituationen” avslutades i och med att Covid inte längre klassas som pandemi (om det någonsin var det). Det stämmer inte eftersom undantagstillståndet fortfarande ligger kvar, både i USA och i EU.

Under den efterföljande frågestunden lyftes frågan om de ryska, kinesiska och indiska vaccinerna, som sagts vara ”traditionella” vacciner. Det ryska ”Sputnik” och indiska ”Covaxin” samt eventuellt även det kinesiska är baserat på AstraZeneca, och är alltså DNA-vaccin. Samma genterapi som mRNA-vaccinerna alltså, bara i form av utvecklingssteget innan RNA. Kina har dessutom ett nytt avtal med Moderna om mRNA-vaccin.

Dr. Pierre Kory – Kriget mot Ivermectin

Även Kory bekräftar Latypovas uppgifter om att det är den amerikanska militären, under Department of Defence (DOD), som ligger bakom utvecklingen vaccinen. De ligger även bakom marknadsföringskampanjen, censuren av kritiker och skrämselpropagandan som genomfördes synkroniserat av västvärldens alla politiker och regimmedier, för att locka och tvinga människor att injicera sig.

Kory var en av de läkare som tidigt under pandemin upptäckte att Covid är en högst behandlingsbar sjukdom. Ganska snart hade man identifierat ett 20-tal dokumenterat säkra och effektiva preparat som länge användts inom sjukvården, som visade sig ha mycket god effekt mot Covid.

Idag har FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care Alliance) en lista på 43 läkemedel (syntetiska och naturläkemedel) som är bevisat effektiva mot Covid-19. I vanlig ordning delade han med sig av sina upptäckter till kollegor. Han rekommenderade framför allt Ivermectin eftersom det gett honom mycket goda resultat vid behandling av Covidpatienter. Det är ett billigt (utgånget patent) och lättillgängligt läkemedel.

Detta budskap passade inte vaccintillverkarna. Ett villkor för att få ett nödgodkännande (EMA, Emergeny Use Authorization) för att sälja oprövade nya mRNA vacciner är att det inte finns någon känd bot mot sjukdomen. Efter att Kory inför senaten presenterat studier om hur man framgångsrikt behandlat ett stort antal Covidpatienter med Ivermectin påbörjades en aggressiv smutskastningskampanj mot honom. Allt han hade gjort var att göra sitt jobb som läkare och ge kollegor råd i hur de kan bota sjuka patienter. Han förlorade tre jobb på kort tid, blev ideligen censurerad och avstängd på sociala media. Han blev utsatt för falska anklagelser i regimmedia och av så kallade ”fact-checkers”, utan att ges möjlighet att svara på påståenden eller på något sätt försvara sig.

Över hela världen började Ivermectin kallas för ett avmaskningsmedel för hästar. Det är visserligen ett av många användningsområden för detta läkemedel men dess uppfinnare fick Nobelpriset för sin upptäckt 2015 för medlets användning på människor.

En rad studier togs fram under kort tid, där man gjorde allt för att framställa Ivermectin som mindre verksamt mot Covid. Två studier var så uppenbart oärligt framställda att de fick dras tillbaka. En var finansierad av Bill & Melinda Gates Foundation, och den andra av Sam Bankman Frieds numera kraschade FTX. Trots att de övriga studierna i samtliga fall innehåller grova felaktigheter, och ingen av dem kunnat påvisa att det skulle finnas några risker med Ivermectin, publicerades de i de stora medicinska publikationerna utan anmärkning. Med stöd i dessa studier har WHO gått ut med rekommendationen att Ivermectin inte ska förskrivas för behandling av Covid-19, en rekommendation som hela västvärldens hälsomyndigheter slaviskt följt.

I de delar av världen där Ivermectin och Hydroxiklorokin används i stor utsträckning, till exempel i Afrika och Indien, och där vaccinanvändningen samtidigt är mycket låg, har hela covidpandemin i stort sett varit en ickefråga. Människorna har helt enkelt inte fått Covid eftersom man använder dessa billiga och säkra läkemedel. Hur många vi hade kunnat hjälpa om läkarna i vår del av världen valt att följa Korys råd?

Den behandling som rekommenderats till Covidpatienter har bara givits till mycket allvarligt sjuka och ofta efter att patienten under lång tid lämnats helt utan behandling, och då har det uteslutande varit frågan om mycket dyra (och för läkemedelsbolagen lönsamma) läkemedel, som tex. Remdesivir, vilket varit ett välkänt problematiskt läkemedel. Detta har medför betydligt större skada än nytta för patienten. Kory menar att ge en sjuk gammal människa med andningsproblem Remdesivir och kanske till och med morfin (som rekommenderats) är inget annat är eutanasi. Många covidpatienter har fått sätta livet till på grund av denna medvetna vanvård. Men läkemedelsbolagen har tjänat över 100 biljoner USD under covidpandemin bara i USA, på att sälja de mediciner som WHO, hälsovårdsmyndigheterna och media har hjälpt dem att marknadsföra.

Varför skänker ”filantropen” Bill Gates så mycket pengar till media?

Phillip Kruse – WHOs maktövertagande

Phillip Kruse är en schweizisk advokat. Han tar upp frågan om WHOs planerade maktövertagande i sin presentation med överskriften (översatt från engelska): WHOs två pandemifördrag: ”Skydda din konstitutionella demokrati och suveränitet. Skydda dina friheter och rättsstatsprincipen.”

Kruse har den 13 september föreläst inför EU-parlamentet i denna fråga. Inledningsvis förklarar Kruse att konstitutionen/grundlagarna i västvärldens alla demokratier vilar på samma värden och principer, där den om individens självbestämmande och mänskliga rättigheter är fundamentala. Dessa principer återfinns också i FNs (och WHOs) stadgar.

Det vi står inför nu, som riksdagen ska ta formellt beslut om i maj 2024, är den andra och uppdaterade delen av WHOs författning för IHR (International Health Regulation), som i stort överlappar och utvidgar författningen, och ger WHO makt att styra över medlemsnationernas medborgares hälsofrågor. Beslutet kan komma att tas utan att ens någon formell omröstning sker i riskdagen. Vi har sett exempel på att dessa beslut helt ignorerar den demokratiska processen. I det fall beslutet anses gå igenom i maj, träder den nya författningen i kraft automatiskt helt utan ratifikationsprocess, och då blir WHO juridiskt sett suverän auktoritet över medlemsnationerna i alla frågor som omfattas av författningen.

I det fall WHO bestämmer sig för att det föreligger en nödsituation för människors hälsa kan WHO tvinga medlemsländerna och deras medborgare till:

 • Nedstängningar av exempelvis skolor, förskolor, restauranger, butiker och alla företag och offentliga lokaler.
 • Reseförbud
 • Total kontroll av informationsspridning, censur av all misshaglig information.
 • Total elektronisk övervakning av alla medborgare.
 • Obligatoriskt digitalt hälsopass med biometriska data.
 • Påtvingade hälsoundersökningar, till exempel PCR-test.
 • Läkemedelsbehandling och injektioner med vad WHO föreskriver, till exempel mRNA–vacciner.

Nästan vad som helst kan anföras som nödläge. Det kan vara influensa eller till och med ett så kallat ”klimatnödläge”. Det är upp till WHO att avgöra. WHO ges befogenhet att besluta en patentlösning för alla som får direkt inverkan på ekonomier, demokratiska förfaranden, människors liv och rättigheter. Individuella och avvikande lösningar kan omöjliggöras.

Kruse hänvisar till de artiklar i förordningen där exempel på WHOs maktanspråk framgår:

 • Artikel 12, ger WHO oinskränkt makt att utropa hälsonödläge.
 • Artikel 5 och 6, ger förklaringen till vad som ska anses ligga till grund för hälsonödläge. Den är helt öppen för subjektiv tolkning.
 • Artikel 42, uttryck som ”Initiated and completed without delay” (Inledd och slutförd utan dröjsmål), här finns inget utrymme för medlemsländer att motsätta sig WHOs beslut. Det är ingen tvekan om att detta avses vara absolut bindande.
 • Artikel 18, ”Require vaccination and other profylaxis” (kräv vaccination och andra profylax), är en direkt order till medlemsstaten att utföra WHOs diktat.

Se vidare: https://exitwho.se

Vidare framgår att mRNA-vacciner, är en ”Gold standard” för framtiden, att den som eventuellt lyckas förbli ”ovaccinerad” ska definieras som sjuk och smittspridare, att ”felaktig” information utgör ett hot som kallas ”Infodemics” och är lika farligt som själva viruset. Medlemsstaterna är skyldiga att ”utöva krig mot misinformation” och utöva strikt kontroll av alla innevånares informationsdelning för att bekämpa all ”disinformation”.

Ges WHO denna makt över våra nationalstater innebär det att:

 • Alla medicinska standarder åsidosätts
 • Medlemsländerna förlorar kontrollen över ekonomin och folkhälsan.
 • Alla lagar som reglerar våra mänskliga och demokratiska rättigheter åsidosätts.
 • Inga ”checks and balances”:
 • Det finns inget sätt att dra sig ur säga upp avtalet (jämför EU) i någon del, eller som helhet.
 • Det finns ingen möjlighet att erhålla undantag från någon order som utfärdats från WHO, de gäller strikt i alla medlemsländer, för all framtid.
 • Fullständig självautentisering, ingen möjlighet för någon att ifrågasätta WHOs suveräna makt. Ingen kontrollfunktion finns.
 • Inget ansvar.
 • Full immunitet.
 • Full skattebefrielse. För WHO.

Kruse rekommenderar alla att ställa följande fråga till sina folkvalda politiker i sina respektive nationer. Kan du lova dina väljare och garantera dina barn:

 • Att de grundläggande principerna och alla väsentliga delar av vår grundlag kommer att bevaras och respekteras, även efter WHOs ”New Pandemic Treaty” och efter ändringarna av the ”New Health Regulations” har trätt i kraft?
 • Vet du vad som står i dessa avtal?

Tyvärr har det visat sig att Europas politiker verkar vara dåligt pålästa och illa förberedda inför det avgörande beslut som de förväntas ta för allas vår framtida hälsopolitik i maj 2024.

Elsa Widding ställde frågan om hur man tänkt ta ställning WHOs nya avtalsändring och vilka konsekvenser det får för Sveriges självbestämmande i hälsofrågor, till Sveriges socialminister, Jakob Forssmed, som är ytterst ansvarig för denna fråga i Sverige. Svaret från ministern är att man ännu inte tagit ställning, men att man ser att det inte kommer att få konsekvenser för Sveriges förmåga att självständigt besluta om sin hälsopolitik vid ett eventuell framtida ”hälsonödläge” och att WHOs föreskrifter fortsatt kommer att utgöra rekommendationer som inte är tvingande.
Allt pekar på att socialministern har fel i sitt antagande. Man får hoppas att han tar sig tid att läsa in sig på frågan innan han tar ett beslut som kan visa sig ödesdigert för det svenska folkets framtida liv, hälsa och självbestämmande.

Kruse rekommenderar att följande fråga ställs till riksdagens samtliga ledamöter inför omröstning om WHO mandaten. Kan du som medlem av riksdagen fortsatt garantera, om makten missbrukas eller något går fel:

 • Att ditt folk är skyddat från skadliga ingrepp och substanser?
 • Kan du lova dina väljare att du kan skydda dem mot överstatliga organisationer och mot maktmissbruk?

Frågor som bör ställas ang Covidhanteringen till våra ansvariga myndigheter är:

 • Är PCR-metoden ett giltigt instrument för att upptäcka sjukdom och hot mot folkhälsan?
 • Vilken skada har smittspridningsåtgärder, som lock-down, mRNA-experiment, medfört för civilsamhället?
 • Mandatens varaktighet och svårighetsgrad, var det verkligen nödvändigt?
 • Finns alternativa mindre invasiva metoder och behandlingar (Ivermectin, vitaminer o dyl?)
 • Vad var det verkliga ursprunget till Covid-19?
 • Vem är ansvarig?

Renate Holzeisen – Ledarna vi aldrig valde

Renate Holzeisen är advokat från Italien. Hon arbetar för organisationen Children’s Health Defence Europe. Hon har genom sitt engagemang fått god insyn i hur EUs lagstiftning i hälsofrågor ser ut och hur den successivt anpassats för att liera med WHOs regler.

Hon vill varna oss som är medborgare i EU-land för den utveckling som sker nu med WHOs maktövertagande. Hon har bevittnat hur EU agerat synkront med WHO och snabbt implementerat WHOs regelverk i sin lagstiftning utan att någon diskussion förkommit med medlemsländerna. EU har fört alla förhandlingar med WHO på medlemsstaternas mandat.

Planen för att genomdriva den överstatliga världsregeringen under WHO är på plats sedan länge på EU-nivå och i och med att beslut framtvingas av medlemsländerna kommer maktförskjutningen till ickedemokratiska överstatliga organisationer att ske snabbt. De regimkontrollerade mediernas roll är att hålla medborgarna i EU-länderna omedvetna om vad som pågår och att attackera och smutskasta alla försök till att lyfta dessa frågor till exempel på sociala medier.

EU deklarerar även officiellt att man kraftfullt ska bekämpa ”desinformation” och all tveksamhet till vaccinering. Det är mycket uppenbart att man inte är intresserad av någon debatt.

Andrew Bridgen – Motstånd mot covidvacciering av små barn

Andrew Bridgen, parlamentsledamot i Storbritannien, har personligen fått erfara vad det kan innebära att ifrågasätta vaccinagendan. Han har i sin roll som parlamentsledamot för Tories emotsatt sig de restriktioner som genomfördes i Storbritannien, och röstade emot både munskydd och vaccintvång. När påtryckningar började komma om att gå ner i åldrarna och börja vaccinera även små barn från 6 månader, emotsatte han sig, som enda parlamentsledamot, detta kraftigt i parlamentet. Han blev varnad av kollegor för att det skulle kunna straffa sig, men han lyckades och Storbritannien genomförde aldrig vaccinering från 6 månader, som USA har gjort.

Efter att han länkat till en israelisk läkares kritik av covidvacciner, där denne beskrev vaccinerna som det största brottet mot mänskligheten sedan holocaust, blev Bridgen utesluten ur sitt parti med motiveringen att han skulle ha gjort sig skyldig till förintelseförnekelse.

Andrew låter sig inte tystas och har nu engagerat sig i den WHO-kritiska rörelsen. Han påminner om att det som sker är ett övergrepp, som vi aldrig får acceptera. Vi måste helt enkelt motsätta oss det som sker och aldrig lyda!

Avslutning

Elsa avslutar seminariet och inskärper allvaret: Det här är ingen liten lek, det är allvar nu. Hon uppmanar även alla deltagare att delta i söndagens demonstration mot WHO.

Bild: Så här ser riktiga hjältar ut (med ursäkt för den usla bildkvaliteten)
Fr v: Pierre Kory, Sasha Lapytova, Renate Holzeisen , Elsa Widding, Michael Palmer, Andrew Bridgen, Philipp Kruse

Efter seminariet går jag mot Drottninggatan. På Riksbron tar en italiensk turist en selfie, med stadshuset och solnedgången i bakgrunden. En känsla av sorg kommer över mig, hur länge till kan vi röra oss i världen som fria människor? Hur kommer våra barns Sverige att se ut? Än så länge finns kanske en chans att påverka framtiden, men det fönstret är snart stängt.

Är det så här våra folkvalda ledare kommer att lämna över vårt självbestämmande, våra mänskliga rättigheter och hela vårt samhälle, till kriminella tyranner, med nedböjt huvud i lojalitetssvuren diskretion? För att försvara, vad? En illusion av ett fritt och demokratiskt samhälle? Eller kanske bara för att försvara sina välbetalda positioner?

Kristina Gustavsson, reporter

 

 

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här