lördag, juli 13, 2024
HemVetenskapBör jag vaccinera mig

Bör jag vaccinera mig

Vaccinfrågan diskuteras hetare än någonsin och vi som är tveksamma till det hela blir allt mer inträngda i ett hörn. Det som lyser med sin frånvaro är en diskussion om hur man överhuvudtaget ska resonera, både som individ och som medmänniska, till vaccinet. Här kommer ett sådant resonemang.

Det egocentriskt individualistiska perspektivet

Den högsta principen inom läkarvetenskapen är primum non nocere vilket betyder ungefär först av allt gör ingen skada. Principen förtäljer att alla ingrepp har bieffekter och innan man gör ett ingrepp så måste man vara säker på att det är mer gynnsamt att göra något än att inte göra något alls. Taleb1 har i sina fantastiska böcker skrivit om hur den moderna läkekonsten egentligen inte har åstadkommit särskilt mycket om man exkluderar antibiotika och akutvård, de flesta medicinska åtgärderna verkar antingen vara meningslösa eller svagt skadliga2.

Då vänder vi blicken mot vaccinet och frågar oss om det tillhör kategorin skadlig eller gynnsam medicinsk åtgärd. Att vaccin generellt varit ett lyft lika stort som antibiotika är det få som förnekar, det är skönt att slippa vara rädd för smittkoppor, polio och andra på riktigt farliga virus. Det faktumet används dock som grunden för det enfaldiga argumentet att alla vaccin alltid är av godo för alla vilket är vaccindiskussioners variant av flytta till Somalia om du inte gillar skatt3. Ett försök att döda diskussionen helt enkelt. Eftersom konsekvenserna av att bli sjuk i covid är starkt beroende av ålder och hälsotillstånd så är givetvis även den individuella nyttan av vaccinet starkt beroende av ålder och hälsotillstånd. Något generellt går ej att säga och i en idealisk värld så skulle välinformerade läkare föra ett resonemang med sina patienter baserat på patienternas unika tillstånd istället för att de springer och jabbar sig på diskotek bara för sakens skull.

Jag kommer här ge mig i kast med att föra ett sådant hypotetisk resonemang med mig själv som utgångspunkt. Jag är 36 år gammal, skapligt vältränad, äter nyttigt kost och ser till att kompensera för de brister som man normalt tenderar att ha på grund av den moderna livsstilen4.

Risken från covid

Först måste vi ta reda på vilken risk covid innebär för mig. John Ioannidis5 har gjort en stor utvärdering av dödsrisken på grund av covid och bläddrar man ner till tabell 2 och rensar bort de kolumner som inte är relevant för vår diskussion så ser man följande.

Grupp Infektionsdödlighet(%)6
Institutionaliserade och skröpliga åldringar 25
Andra >75 år 2
Andra 65-74 år 1
Övre risk <65 år 0.20
Undre risk <65 år 0.01
Alla 0.19

Ioannidis har fokuserat på hälsotillstånd och jag ville även hitta en uppskattning av IFR med finare åldersfördelning vilket jag så småningom fann hos Levin med flera7

Åldersgrupp Infektionsdödlighet (%)
0 to 44 0.01
45 to 54 0.14
55 to 64 0.48
65 to 74 1.65
75 to 84 5.72
85+ 22.5

Levin och Ioannis håller i stort sett med varandra och vi ser att för den grupp jag tillhör så är dödligheten enligt dem 0.01%, det vill säga jag löper en risk på en på tiotusen att dö och jag åker på covid.

Låt oss syna hälsotillstånd närmare. 86% av de som dör har ett eller flera allvarliga hälsoproblem utöver covid8.

Komorbiditeter Döda %
Högt blodtryck 55.4%
Diabetes 37.3%
Hyperlipidemi 18.5%
Hjärt-kärl sjukdommar 12.4%
Njursjukdommar 11.0%
Demens 9.1%
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 8.3%
Cancer 8.1%
Förmaksflimmer 7.1%
Hjärtsvikt 7.1%

De som dör av (med?) covid är alltså en tämligen sjuk grupp människor. Jag lider emellertid varken av högt blodtryck eller demens så det sänker rimligtvis risken för mig med en storleksordning. Nu är jag därmed nere på 0.001% eller en på hundratusen.

Ytterligare faktorer som spelar in är hur hälsosamt man äter samt om man kompenserar för den moderna matens undermåliga näringsinnehåll genom att ta kosttillskott. D vitamin verkar vara centralt och Sebastian Rushworth nämner i sin bok9 en studie som visar att om man tillför d vitamin så minskar risken för att hamna på intensiven med hela 90%. Låga nivåer av d vitamin kan förvisso även kopplas till några av de sjukdomar som jag listade i tabellen ovan så jag kan inte bara rakt av dra bort ännu en storleksordning för min personliga risk men det ger en fingervisning om hur viktigt det är. Min individuella dödsrisk landar alltså någonstans i intervallet 0,0001% – 0,001%, dvs en på miljonen till en på hundratusen. Som jämförelse är min risk att dö i trafiken10 ungefär 0,02% per år baserat på mitt körbeteende.

Risken från vaccinet

Hur stor är risken med att vaccinera sig? Först bör vi ställa oss frågan hur stora studier som krävs för att utesluta att vaccinet innebär biverkningar med sannolikheter i intervallet 0.0001% – 0.001%. Om vi har en vaccinstudie med en miljon deltagare så är det inte en garanti för att upptäcka biverkningar med sannolikhet en på miljonen11, vi behöver hela 3 – 4 miljoner deltagare för att ha en skaplig sannolikhet att fånga så sällsynta biverkningar och på samma sätt krävs fyrahundra till femhundratusen deltagare för att rimligtvis se biverkningar som har en sannolikhet på en på hundratusen. Så stora studier har naturligtvis inte gjorts, Pfizers är störst med ca 50 000 deltagare (hälften fick vaccin, andra hälften placebo) och de följdes upp i några få månader12.

Har man femtiotusen testobjekt så är sannolikheten bara ca 5% att upptäcka en sidoeffekt som uppstår en gång på miljonen och cirka 40% sannolikhet att fånga upp biverkningar som sker en gång på hundratusen. Om vi vill jämföra det med tidigare massvaccinationer så var sannolikheten att få narkolepsi efter Pandemrix (vaccinet mot svininfluensan 2009) ca 1 på 170 00013, sådana biverkningar kan de studier som gjorts på covidvaccinen inte fånga in dels för att antalet deltagare är för få och dels för att det inte gått tillräckligt lång tid för att fånga in långtidsbiverkningar. Jag kan därmed inte säga att vaccinet är säkrare för mig än vad sjukdomen är, det underlaget existerar inte.

I exemplet ovan så har jag emellertid varit lite oärlig eftersom jag jämfört risken att dö på grund av covid med risken för alla allvarliga biverkningar av vaccinet. Hur är det med långtidseffekter av covid? Jag kanske inte dör men jag vill helst inte gå runt med slak växelspak, sänkt IQ eller hjärt-kärl sjukdomar. Lyckligtvis så verkar det inte existera några sådana biverkningar efter en covidinfektion. Rushworth har grävt även i den frågan och inte hittat någon studie som påvisar att långtidscovid existerar som ett eget fenomen, det som sker verkar vara PTSD relaterade fenomen och postviral syndrom14. Fram till definitiva indikationer dyker upp på att långtidscovid existerar så är det inget jag förlorar nattsömn över15. Som Rushworth påpekar så är covid-19 snarlik de andra coronavirus som har cirkulerar bland oss människor i evigheter och gett oss förkylningar och det är därmed osannolikt att covid skulle ge upphov till totalt okända långtidssjukdomar.

För att summera det hela så verkar både sjukan och vaccinet tämligen ofarliga för mig. Jag ser därmed inget som motiverar det ingrepp som ett vaccin innebär och åberopar via negativa, hellre göra ingenting än någonting. Om jag vore över femtio år gammal eller multisjuk så skulle bilden dock vara annorlunda, då verkar det troligt att risken med sjukan är större än risken från vaccinet.

Individen som del av samhälle

Men vi är ju alla en del av samhällskroppen och vi kan inte ha snuskpellar som springer runt och sprider ett virus som faktiskt dräper skröplingar och multisjuka på löpande band? Det är vår plikt att skydda de svaga i samhället!

Jag har inget emot tanken att man bör göra vissa uppoffringar för att skydda svaga grupper16 men uppfyller vaccinet faktiskt det syftet? Här måste vi resonera en del.

Som vi vet från den käre förkylningen så består inte immunitet mot den särskilt länge efter att man varit sjuk. Varför är det så? Det handlar om evolution, virusen muterar ständigt och vissa mutationer17 gör att viruset kan ta sig runt immuniteten. När allt fler blir immuna så får de muterade varianterna en fördel och sprids allt mer och hela proceduren upprepas. Att detta kommer ske även med covid står helt utan tvivel, ingen tror att vi kan utrota covid så som vi utrotade smittkoppor18 och istället kommer covid bli till ännu ett förkylningsvirus bland alla de andra som vi måste leva med. ALLA kommer alltså exponeras för sjukan förr eller senare, det går ej att undvika såvida man inte vill isolera sig för all evighet.

Platta ner kurvan igen

Som bäst är vi alltså tillbaka till ett platta ner kurvan argument, vi får snällt vaccinera oss så att vi drar ut på förloppet en aning och inte överbelastar IVA-avdelningarna. Men håller ens det argumentet? Covidvaccinen ger inte vad som kallas steriliserande immunitet. Steriliserande immunitet innebär att viruset överhuvudtaget inte kan reproducera sig i din kropp vilket förstås gör att du inte heller kan vara en smittbärare. Men covidvaccinet förhindrar inte att viruset reproducerar sig, i synnerhet inte i luftvägarna verkar det som19, däremot minskar det rejält risken för att du blir sjuk.

Vaccinerade riskerar därmed att bli som vanliga asymptotiska smittbärare, de smittar utan att veta om det. Naturligtvis så är smittorisken lägre från någon som är asymptotisk än från någon som är krasslig men en krasslig person kan åtminstone välja att hålla sig avskild från andra eftersom han vet att han är en smittohärd. Mormor är alltså inte skyddad av att du vaccinerat dig, hon är skyddad av att hon vaccinerat sig.

En till faktor vi behöver beakta är att olika människor är olika stora smittohärdar. Ni har kanske hört talas om 80/20 principen som upptäcktes av ekonomen Vilfredo Pareto. Pareto märkte att 80% av marken i Italien ägdes av 20% av befolkningen. Senare har man kunnat se att många fenomen följer 80/20 principen, exempelvis så står 20% av försäljare för 80% av försäljningen. Intressant nog så är det även 20% av de infekterade som står för 80% av smittspridningen20.

Vad karaktäriserar då dessa 20% som är superspridare, jo de är äldre eller tjocka21, precis samma människor som löper störst risk av sjukdomen. Det innebär givetvis att om vi vaccinerar äldre, överviktiga och multisjuka (det verkar troligt att även de är superspridare) så blir vi kvitt 80% av sjukdomsspridningen vilket troligtvis är fullt tillräckligt för att ta udden av hela pandemin22. Samtidigt så skyddar vi de som behöver skyddet.

Det moraliska resonemanget om att skydda de utsatta verkar däremot skakigt.

Ett extra evolutionärt resonemang

Jag är ingen evolutionärbiolog men jag ska leka en på internet nu, det förefaller nämligen finnas ett gott argument mot massvaccinering om man resonerar sig fram lite. Jag är dock fullt öppen för att mitt resonemang är felaktigt och blir i sådana fall gärna korrigerad.

Det började med att jag funderade på vad skillnaden kan tänkas vara för ett virus utveckling mellan när det behöver överkomma immunitet från vaccin och immunitet från att ha varit sjuk. Att vaccin kan leda till vaccinresistans på samma sätt som bakterier kan bli resistenta mot antibiotika är inget nytt23 men vaccinen, till skillnad från antibiotika, fungerar genom att få kroppen att reagera och skapa försvar så som om den redan har varit sjuk utan att man ska behöva bli sjuk. Vaccin och sjukdom borde därmed ha samma påverkan på ett virus evolution mot immunitetsresistans (jag hittade just på det ordet, lev med det).

Jag tror dock jag förstår det hela och Vi behöver först förstå två saker.

För det första så tenderar virusstammar att konkurrera med varandra och det blir en vinnaren tar allt situation24. Har man väl haft en covid variant så är man till stor del immun mot de andra. De varianter som sprids lättast kommer därmed slå ut de andra och vi får ett fåtal som cirkulerar. Deras mutationer begränsas av att de flesta mutationer är negativa eller neutrala får virusets spridningsförmåga.

För det andra så är det fastslaget25 att man har bättre skydd mot nya mutationer om man tidigare varit sjuk jämfört med om man varit vaccinerad. Det innebär med andra ord att det krävs fler mutationer för att viruset ska kunna överkomma immuniteten hos en som varit sjuk och blivit naturligt immun jämfört med vad som krävs för att överkomma en vaccinerad persons immunitet. Se det som att viruset måste hoppa upp för en hög tröskel för att komma åt de naturligt immuna och en lägre tröskel för vaccinerade.

Nu kan vi resonera lite. Om vi inte har något vaccin så har vi två grupper människor, de som inte varit smittade samt de som varit smittade och är immuna. Viruset kommer sprida sig fritt bland de osmittade fram till dess att den gruppen förbrukats och först när den immuna gruppen blivit stor så kan vi förvänta oss att börja se spridning av varianter som kan överkomma immuniteten (eftersom de mutationer som gör att de kan överkomma imuniteten före det inte hade någon fördel ur spridningssynpunkt). Om immunitetströskeln är tillräckligt hög så kan detta ta lång tid eller kanske inte hända alls vilket gör att viruset brinner ut som en skogsbrand som bränt ner alla träd.

Vad händer om vi introducerar en stor grupp med vaccinerad människor? Då har vi plötsligt ett mellansteg, vi kommer få se varianter som är tillräckligt muterade för att kunna smitta vaccinerade men inte tillräckligt muterade för att kunna smitta naturligt immuna. Inom gruppen vaccinerade kan viruset emellertid mutera vidare och slutligen överkomma tröskeln till de naturligt immuna.

“Halvfärdiga” virus får alltså en population bland de vaccinerade där de kan fortsätta utvecklas medan de i en situation utan vaccinerade med större sannolikhet hade dött. Vi har därmed gett viruset en liten kloss den kan kliva på för att lättare ta sig hela vägen upp över imunitetströskeln.

Enligt det resonemanget så påskyndar alltså de vaccinerade individerna evolutionen av viruset. Det innebär förstås ett hot för alla, de som redan varit sjuka blir sjuka igen och de vaccinerade blir sjuka på nytt då viruset hoppar tillbaka till dem efter att ha gjort en runda hos de naturligt immuna osv.

Ponera att vi istället sparar vaccinet till endast de som tillhör en riskgruppe. Riskgrupperna utgör ett så litet antal människor att de inte kommer agera som en kloss för viruset (kom ihåg att de flesta mutationerna inte gynnar spridning bland de osmittade och riskgrupperna i sig är troligtvis inte en stor nog grupp för att frambringa evolutionen av varianter inom sig själv) och därför förbli evolutionen begränsad av de osmittade och de naturligt immuna. Det är först efter att viruset överkommit den naturliga immuniteten som vi även ser varianter som kan smittade vaccinerade. Tröskeln bibehålls.

Om vi vill värna riskgrupperna så ska vi därmed vaccinera dem och endast dem. För alla andra är sjukdomen ändå inget problem och om vi börjar vaccinera alla så kommer vi påskynda processen som göra riskgrupperna sårbara igen. Här har vi alltså ett argument för varför man som ung och hälsosam inte ska vaccinera sig på grund av omsorg för de skröpliga och gamla. Hur starkt det argumentet är beror på hur hög tröskeln och klossen är samt hur fort mutationerna sker. Någon kompetensen för att uppskatta det besitter jag ej.

Samhällsutvecklingen

Det går inte att diskutera covid utan att diskutera vad som skett i västvärlden under pandemin. Vi har sett restriktioner som aldrig tidigare införts i mänsklighetens historia. Det har helt enkelt aldrig funnits en tanke tidigare på att sätta hela länder i husarrest, påtvinga alla att bära ansiktsmasker, godtyckligt stänga ner småföretagares verksamheter eller någon annan av de absurda panikåtgärder som staterna tagit till med sedan pandemins start. Nu luftar avdankade toppolitiker till och med tankar en världsregering26 för att hantera krisen. Vi ser en aldrig tidigare skådad maktcentralisering. Inte ens mitt under brinnande krig har man gjort något liknande tidigare men allmänheten verkar trots det inte förstå det monumentala som sker just nu.

Vaccinet är blott ännu ett steg i den utvecklingen, allt fler röster höjs för att göra vaccinet obligatoriskt och blir det obligatoriskt så har vi frångått individens bestämmande över sin kropp27. Det är ett oerhört farligt steg och öppnar man på den dörren så kan vi inte överblicka konsekvenserna. Det är till och med värre än förra seklets tvångssteriliseringarna eftersom steriliseringen inte gällde alla.

Vi kan dock hindra den här utvecklingen, som individ kan man faktiskt påverka vad som sker och det är inte genom något så banalt och ineffektivt att rösta rätt utan genom att envist stå fast vid sin position. Det är eftersom den lilla gruppen vegetarianer vägrar äta kött som varenda restaurang har vegetariska alternativ, det är på grund av fåtalet judar i samhället som var och varannan produkter är kosher. Exemplen är många och det behövs blott en klick människor för att påverka hela samhället vilket Nicholas Nassim Taleb har beskrivit28.

Ännu ljusare blir det då vi beaktar att de som uppvisar mest tveksamhet mot vaccinet är de som är högst utbildade29 och därmed troligtvis även ekonomiskt starka och inflytelserika. Det är människor som företag inte vill behöva sparka ifall de inför vaccintvång och som butiker absolut inte vill förlora som kunder.

Om du är ung och frisk och tycker allt samhällsutvecklingen tagit en olustig vändning så är du med andra ord inte ensam. Stå emot!

Eventuella svarta svanar

Börjar man läsa på om vaccinet så hamnar man oundvikligen i diskussioner om spikproteiner, antikroppsberoende förstärkning(ADE)30, hur icke-steriliserande vaccin kan tvinga fram mer aggressiva mutationer31 och andra spörsmål som låter otäcka. Jag har avsiktligt undvikit att diskutera dem vilket kanske framstår som fegt men anledningen är väldigt enkel, jag begriper helt enkelt ingenting av det och det skulle krävas en större ansträngning att bringa klarhet än vad jag mäkta med för tllfället. Retoriken är dessutom så uppskruvad att det är mycket svår att få sig en vettig bild av situationen.

Med det sagt så är jag nuförtiden betydligt mer välvilligt inställd till heretiker än jag var en gång i tiden. Min naturvetenskapliga husgud Freeman Dyson32 poängterade att goda vetenskapsmän är rebeller

Science as subversion has a long history. … Davis and Sakharov belong to an old tradition in science that goes all the way back to the rebels Benjamin Franklin and Joseph Priestley in the eighteenth century, to Galileo and Giordano Bruno in the seventeenth and sixteenth. If science ceases to be a rebellion against authority, then it does not deserve the talents of our brightest children.

Och det finns i allmänhet många rebeller som är värda att lyssna på33 så jag är inte benägen att avfärda all kritik som trams. Kan vaccinet verkligen göra de vaccinerade mer mottaglig för framtida infektioner via ADE? Kommer spikproteinansamlingar påverka fertiliteten hos de vaccinerade? Kommer vi se mer aggressiva varianter av viruset uppstå på grund av vaccineringen? Jag har inte den blekaste aningen och lyckligtvis så behöver jag inte heller ta ställning till det eftersom vaccinet ändå är onödigt för min del. Är man nyfiken så kan det dock vara värt att försöka bilda sig en uppfattning om sådana effekter som kan segla upp som eventuella svarta svanar. Det är inte så att läkemedelsbranschen inte gjort misstag förut (Neurosedyne…).


 1. Nassim Nicholas Taleb – Incerto ↩︎
 2. framförallt när det handlar om välfärdssjukdomar ↩︎
 3. eller vem ska bygga vägarna ↩︎
 4. Framförallt d-vitamin vilket jag återkommer till senare i texten ↩︎
 5. John P. A. Ioannidis – Global perspective of COVID-19 epidemiology for a full-cycle pandemic ↩︎
 6. Min översättning av den engelska termen Infection Fatality Rate (IFR). IFR är en knepig storhet eftersom det inte är något man direkt kan mäta och alla IFR är uppskattningar. Det kommer sig av att man svårligen kan veta hur många som faktiskt infekteras eftersom väldigt många är helt asymptotiska, rapporterar aldrig in sin sjukdom osv. ↩︎
 7. Levin med flera – Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289900/) ↩︎
 8. Sanyaolu med flera – Comorbidity and its Impact on Patients with COVID-19 ↩︎
 9. Sebastian Rushworth – Varför det mesta du vet om covid-19 är fel ↩︎
 10. ca 7 dödsfall per miljard kilometer körda och jag kör ca 3300 mil per år ↩︎
 11. Det hela är som att kasta tärning, sannolikheten är en på sex att få upp en sexa när du kastar en tärning en gång men det är inte garanterat att att få en sexa minst en gång på 6 kast. Du måste göra 13 kast för att det ska vara 90% sannolikhet att se en sexa och hela 26 kast för att det ska vara 99% sannolikhet att se en sexa ↩︎
 12. Rushworth har gått igenom vaccinstudierna i sin bok ↩︎
 13. Stowe med flera – Risk of Narcolepsy after AS03 Adjuvanted Pandemic A/H1N1 2009 Influenza Vaccine in Adults: A Case-Coverage Study in England ↩︎
 14. An Overview of Post-viral Syndrome ↩︎
 15. i ärlighetens namn så är studierna som studerar långtidsbiverkningar av covid mindre än de som studerar biverkningarna av vaccinet vilket grumlar till mitt resonemang något ↩︎
 16. Men inte stänga ner hela samhället, köra ekonomin i botten, prioritera ned andra sjuklingar eller tvinga folk till medicinska procedurer ↩︎
 17. Jag använder konsekvent ordet mutation genom det här inlägget men jag gör det slarvigt som ett samlingsnamn för mutationer, antigenic drift, antigenic shift och alla andra sätt genom vilken RNA och DNA kan modifieras. ↩︎
 18. smittkoppor var så vitt jag kan förstå ett DNA virus och därmed relativt stabil mot mutationer till skillnad från RNA virus som corona eller influensan som förändras i rasande takt vilket gör vaccin kortlivade ↩︎
 19. Indeed, preclinical studies of adenovirus and mRNA candidate vaccines demonstrated persistent virus in nasal swabs despite preventing COVID-19. This suggests that systemically vaccinated patients, while asymptomatic, may still be become infected and transmit live virus from the upper airway. Från Bleier med flera – COVID-19 Vaccines May Not Prevent Nasal SARS-CoV-2 Infection and Asymptomatic Transmission ↩︎
 20. MIT Technology Review What’s a coronavirus superspreader? ↩︎
 21. “While our results show that the young and healthy tend to generate far fewer droplets than the older and less healthy, they also show that any of us, when infected by COVID-19, may be at risk of producing a large number of respiratory droplets,” Edwards said. Från Obesity, age and COVID-19 infection can make someone a super-spreader of SARS-CoV-2 ↩︎
 22. Filosoferar man kring covids så kallade R0 värde i olika situationer så borde en 80% reduktion ta ner värdet till under 1 vilket gör att man kommer få färre och färre smittade över tiden ↩︎
 23. Quanta Magazine – Vaccines Are Pushing Pathogens to Evolve ↩︎
 24. NPR – Flu Season Looms And Scientists Wonder How Flu And COVID-19 Might Mix ↩︎
 25. This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Från Gazit med flera – Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections ↩︎
 26. The Guardian – Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus ↩︎
 27. Ja narkotikalagstiftning och prostitutionslagstiftning begränsar redan kroppslig autonomi men de lagarna begränsar vad du kan göra, de tvingar dig inte att göra något. ↩︎
 28. Nicholas Nassim Taleb –# The Most Intolerant Wins: The Dictatorship of the Small Minority ↩︎
 29. MSN – Americans with PhDs are most reluctant to get vaccinated against COVID ↩︎
 30. Lee med flera – [Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies](Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies) ↩︎
 31. Healthline – ‘Leaky’ Vaccines Can Produce Stronger Versions of Viruses ↩︎
 32. Freeman Dyson visade ekvivalensen mellan de olika teorierna om kvantelektrodynamik som florerade men förutom att vara en legendarisk teoretisk fysiker så var han även en framstående ingenjör, duktig författare och helt orädd inför att kritisera trendiga ämnen som klimatförändringar. ↩︎
 33. Exempelvis Rupert Sheldrake, Bernardo Kastrup eller Per Johansson. Eller varför inte Linus Pauling och hans tankar om c-vitamin. ↩︎
Johan Simu
Johan Simu
Fysiker och bokmal i evig jakt på ledtrådarna som kan förklara modernitetens abnorma galenskap.
Från skribenten

1 KOMMENTAR

 1. Det behövs en klassisk journalistisk granskning

  av beslutet fattat av Region Uppsala angående att kalla minderåriga till vaccinering – utan målsmans godkänande.

  https://nyadagbladet.se/halsa/mindreariga-i-uppsala-kallas-till-vaccinering-utan-att-tillfragas/

  Är Regionens beslut lagligt? Är det lagligt att utföra medicinska behandlingar utan målsmans godkännande? Uppfylls Nurmberg konventionen och ”informed concent” när minderåriga vaccineras utan målsmans godkännande?

  Hur gick beslutsprocessen till?
  • Vem förberedde ärendet?
  • Gick det på remiss? Vad var remissvaren?
  • Fanns reservationer mot beslutet? Vilka partier röstade för och vilka röstade emot?
  • Hur motiverades beslutet? Vilket underlag motiveras beslutet med?
  • Var går underlaget att hitta? Vem tog fram underlaget?
  • Kommenterades det avvikande förfarandet i beslutet? Motiverades det?

  Nils D Dacke

  Sändlista:
  [email protected]
  [email protected]
  vaken.se
  folkungen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här