onsdag, juni 19, 2024
HemPolitikEtt land att skövla

Ett land att skövla

Svensk elproduktion och -distribution utgör vad vi kan kalla elförsörjning. Det var en gång i tiden en nationell angelägenhet. Hushåll, företag och alla delar av offentlig sektor – från sjukvård till försvarsmakt – skulle försörjas med el. Det moderna samhällets nödvändighet. 

El och olja är vad som väsentligen skiljer dagens samhälle från det agrara och industriella samhället under 1900-talets första decennier och seklet före det. Och det är den breda implementeringen av de två energislagens användning som gjort hela skillnaden. Tillgången på billig energi har frigjort individen och givit henne möjligheten att ägna sig åt annat under sin vakna tid, än bara slit och knot. 

En plan fanns för elförsörjningen i riket. Vattenkraft i norr, kärnkraft i söder. Svenska kraftnät ombesörjde den vidare distributionen. Lokala kraftvärmeverk kompletterade energiproduktionen och löste såväl avfallsfrågor som producerade el till nätet och fjärrvärme till centralorten. 

Sen kom den stora energiförskingringen och nu är – med Percy Barneviks ord – ”vårt huvudsakliga bekymmer [är] hur vi på kortast möjliga tid skall komma ur denna situation [en god elförsörjning]”.

En rödgrön (inklusive Centerpartiet) majoritet avvecklar kärnkraften och söker ersätta den med vindkraft. Utbyggnaden av det nya produktionsslaget är i full gång. Kritik mot utbyggnaden finns och består vanligen av antingen argument mot vindkraftens användning som illa fungerande systemkomponent i elproduktionssystemet, eller vindkraftens negativa hälsopåverkan på boende i dess omedelbara närhet. 

Jag vill här ge en annan bild. Den av ett land att skövla. 

En mycket liten del av befolkningen har en personlig relation till vindkraftsutbyggnaden, trots att enorma arealer påverkas av utbyggnaden. Det stora folkflertalet är helt enkelt inte bosatta i närheten av en vindkraftpark. Detta eftersom vindkraftverken uppförs framförallt i glesbygd. Men utbyggnaden är enorm. En total omdaning av det svenska landskapet är pågående. Från klassisk landsbygd till skogar av blinkande 250 m höga monster i stål och komposit. Den som inte betraktat eländet på plats, förstår sällan vad det handlar om. Eiffeltornet är som referens 324 m högt.

Saken ska inte missförstås. Det är inte så att den svenska naturen nu går oss ur händerna. Det gjorde den långt tidigare. Skogsbruket har tagit det mesta naturliga ur skogen, i så motto att en svensk skogsbiotop är något som skapas, underhålls och avslutas av människan. Då genom markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Flottningen gjorde de flesta vattendrag onaturliga genom röjning av sten och reglering av vattenflöden. Norrlands myrmarker är många av dem utdikade (med bidragshjälp) och inte sällan sakta, sakta igenväxande med skog.

Denna av människan starkt påverkade natur har ändå blivit vår. Trots att genuin ursprunglig natur endast finns kvar i impedimenten där skogs- och vattenbruk inte kommit åt. Det vindkraften gör är att ta det sista ur ekvationen ifrån oss: själva landskapets konturer. 

Därvidlag måste man ställa frågan: hur påverkar det generationer med uppväxande barn och ungdomar, i de fall när det dominerande inslaget i landskapet är vindkraftverk? Vilka band knyter man till en bygd, som av de lokala kommunpolitikerna inte har tillskrivits högre värde än att bli front mot en ridå tyskägd vindkraft? Jodå, varenda vindkraftpark i riket har kunnat stoppas av de lokala kommunpolitikerna, genom att använda sig av det s.k. vindkraftvetot (Miljöbalken 16 kap 4 §). I de flesta fall har man valt partiets väg före folkets väl. Det som kommit att bli en del av svensk särpräglad politisk praktik. 

Vindkraftens utbyggnad kan i areal mening enkelt följas från skrivbordet. Länsstyrelserna samarbetar om siten ”Vindbrukskollen” och där ligger övergreppet på vårt land i öppen dager att beskåda. Ändå är frågan journalistiskt stendöd. 

Det finns idag vindkraftområden (vindkraftparker) byggda, under byggnation eller beslutade och planerade i samtliga län och i 254 av rikets 290 kommuner. I 530 fall har ansökts om anläggande av vindkraftområden, varpå ansökan har avslagits av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen eller i övre instans. Antalet byggda och driftsatta vindkraftverk är 4528. Ytterligare 2987 vindkraftverk är beviljade tillstånd. Tillkommer 3678 verk vars ansökningar är under handläggning. 

Inte heller havet ska förskonas. Stora områden är planerade för vindkraft och väntar på hugade projektörer. Utländska projektörer, inte minst. Globalt ska det vara. Vindkraftsområden finns planerade till havs runt hela rikets kust. Bara häromdagen gav regeringen Svenska Kraftnät i uppdrag att förbereda en utbyggnad av transmissionsnätet till ”områden inom Sveriges sjöterritorium”. 

(Screenshot från Vindbrukskollen)

Strömmingsbeståndet kraschade i Kvarken i år. Inför surströmmingssäsongen blev fångsterna endast 10% av normalt. Vad som orsakat kraschen är inte utrett, men överfiske av EU-fartyg ligger nära tillhands. Vindsnurror i ett dött hav, där den sista fisken togs upp av utlänningar för att försäljas på en internationell marknad som foder. Ja, det kan mycket väl bli en realitet. 

I det postsossekalyptiska Sverige oroar sig unga dock mer över orangutanger på Sumatra och fisande kor på Pampas, än över sina hemförhållanden. Något gräv där du står, finns inte. Precis som globalisterna vill ha det. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Skulle någon nu med anledning av ovan tro att vindkraften som uppförs i Sverige på sin höjd är tysk – vilket väl inte är så farligt? – så tror man fel. Rikets största vindkraftpark under uppförande är Markbygden i Piteå kommun. Färdigställt ska Markbygden komma att omfatta över 1000 vindkraftverk. En inte obetydlig del ägs av det statliga kinesiska företaget China General Nuclear. Bolaget har under perioden 2017-2022 investeringar i vindkraft i Sverige på 90 miljarder kr. 

En Europas bakgård. Ett land att skövla, där vi nu nått det stadium där de egna politikerna rutinmässigt begår landsförräderi i sina politiska gärningar. För såväl slakten av landskapsbilden som att ge Kina kontroll över Sveriges elförsörjning är just det; landsförräderi.

Från skribenten

2 KOMMENTARER

 1. Fossil energi har byggt upp vårt välstånd och nu när man har kommit på hur man kan rena dess utsläpp , då tänker man avveckla den samtidigt som man skall avveckla kärnkraften .
  Istället tänker man alltså satsa på naturskadliga och värdelösa vindsnurror . Dessa vindsnurror har nästan skickat ett land som Tyskland tillbaka till 1800-talet . Där råder nu energibrist och elpriserna har femfaldigas på kort tid . Det pratas även om en elfattigdom , alltså folk som inte har råd att betala sina elräkningar .
  Dessutom förstör dessa vindsnurror naturen och djurlivet , speciellt fåglar och bin är hårt drabbade . Det har t o m gått så långt att den av bin så beroende mjöd tillverkningen mer eller mindre har avstannat , hemskt .
  Allt grundar sig på klimatmodeller och forskningsfusk om koldioxidens påstådda påverkan på jordens klimat , som bl a Greta och Johan Rockefellerström basunerar ut .
  Hade man istället tittat på uppmätt väderdata , så hade man inte sett någon märkbar uppvärmning av jorden .
  Nu är det dock sällsynt med temperaturserier över ett stort område under en längre tid .
  Det bästa exemplet på användbara temperaturserier är från USA , där man har väderdata ca 120 år tillbaka i tiden och dessa visar på ingen uppvärmning . Tvärtom så visar dessa på en svag avkylning från 1930-talet tills nu . Det gäller framför allt för dagstemperaturerna .
  För den som vill fördjupa sig i kunskapen om dåtidens väder så kan jag rekommendera Tony Hellers Youtube kanal .
  Det är nu vår mest akuta uppgift att bli av med Per Bolund packet .

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här