måndag, maj 27, 2024
HemPolitikFundera över demokrati

Fundera över demokrati

Ska demokratin vara en fri konkurrensutsättning av makten i varje val, där samtliga registrerade partier ges samma möjligheter att synas och komma till tals i skattefinansierade sammanhang?

Eller ska val i första hand vara en omfördelning av mandat hos redan etablerade partier?

Det senare är en beskrivning av Sverige idag, men även av en rad andra länder. USA kan tjäna som exempel; i praktiken ett tvåpartisystem. 

Jag vill hävda att partiernas roll och funktion minskar desto högre grad av personvalssystem och inslag av direktdemokrati som präglar ett politiskt system. Därför fungerar demokratin någorlunda väl i USA, trots att man endast har två partier. 

I Sverige råder däremot denna kombination: försumbart inslag av personval, direktdemokrati saknas helt och etablerade partier ges en rad konkurrensfördelar gentemot nya partier. Sådana konkurrensfördelar omfattar bl.a. rikligt med partistöd, särregler som ger etablerade partier enorma mängder valsedlar på skattebetalarnas bekostnad och spärregler till kommun- och regionfullmäktige samt riksdagen. 

Den kanske viktigaste konkurrensfördelen är dock den mediala exponering som i olika utsträckning sker på skattebatalarnas bekostnad. Dels indirekt genom att media som uppbär mediestöd inte släpper in små och nya partier på debatt- och opinionssidor, utan istället helt reserverar dem för etablerade partier (vad gäller inlägg från politiska partier). Dels på ett direkt sätt genom hur SVT och SR agerar – där saknas opinionssidor helt och hållet. Små och nya partier är utestängda från att deltaga i debatter och i den mån de alls omnämns, så är det inte sällan i sammanhang med negativ klang. Lokala partier som framgångsrikt konkurrerar med etablerade partier, rapporteras det mycket sparsamt om. 

Ett mer utstuderat sätt att i public service gynna de etablerade partierna, är SVT:s valkompass. Enligt bolagets egen utsago har man lagt ett ”gigantiskt bakgrundsarbete” på valkompassen, inklusive att ställa frågor till 4440 riksdagskandidater och 2275 lokala partiorganisationer. Men detta gigantiska arbete tar endast  med riksdagspartierna respektive (i kommunvalet) lokala partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

Ansvarig utgivare för valkompassen, programdirektör Michael Kucera, skriver i ett inlägg på SVT:s sida att valkompasser har kritiserats och att de inte ska betraktas som ett facit för hur man ska rösta. Sen fortsätter han med en underton av stolthet att meddela att kompassen inte bara matchar dina svar mot åtta riksdagspartier, utan även mot riksdagskandidaterna för dessa åtta partier.

SVT erhöll 5 miljarder skattekronor förra året. Att bolaget lägger ett enormt arbete på att lyfta fram etablerade partier, samtidigt som inget utrymme ges till uppstickare, är inte rimligt på något sätt och vis. Rättvisa val är ett av flera villkor som måste vara uppfyllt för att demokrati ska anses råda. Om valen inte är rättvisa, ger lottning en mer rättvis fördelning av folkviljan bland mandaten. Det är viktigt att förstå detta: orättvisa val fördelar folkviljan orättvist.

Jag brukar jämföra det svenska politiska systemet med en stor ideell förening. Kommunvalet kan tjäna som exempel (samma resonemang kan anföras om riksdagen). Föreningens medlemmar är väljarna. Medlemmarna väljer årsstämmoombud, vilka motsvaras av kommunfullmäktiges ledamöter. Dessa väljer presidium, valberedning och revisorer – precis som stämmoombuden gör i den ideella föreningen. Man väljer även en styrelse och diverse utskott och arbetsgrupper (nämnder). Fullmäktiges sammanträden kan liknas vid kontinuerliga årsmöten. Kommunstyrelsen kan jämföras rakt upp och ned med den ideella föreningens styrelse. 

Partierna kan liknas vid grupperingar bland årsstämmoombuden. Tänk om sittande stämmoombud i en förening löpande såg till att andra medlemmar inte deltog i valet av ombud på lika villkor? Eller att sittande ombud ges särskilda möjligheter att kommunicera med medlemmarna och marknadsföra sig. 

Det skulle inte ses med blida ögon i föreningslivet, men det är precis så det fungerar i svensk politik. 

Glöm inte det!

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här