lördag, juli 13, 2024
HemPolitikVaccinationsbevis och ett val i vardande

Vaccinationsbevis och ett val i vardande

Folkungen refererade i tisdags en debattartikel publicerad i Dagens Juridik. Författarna – jurister och advokater – drog slutsatsen att implementering av vaccinationsbevis strider mot regeringsformens krav på att begränsningar i grundlagsskyddade friheter ska vara proportionerliga mot syftet med åtgärden. 

Med andra ord: den förväntade nyttan med vaccinationsbevis – om sådan alls finns – förväntas inte uppväga inskränkningarna i de medborgerliga friheterna. 

Författarna är knappast fel ute. Diskrimineringsombudsmannen anser sig ”inte förbehållslöst [kunna] tillstyrka förslaget”. Justitieombudsmannen slår fast att ”förslagets förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter behöver bli föremål för ytterligare överväganden inom ramen för den fortsatta beredningen”. Citaten är tagna från respektive myndighets remissyttrande över förslaget att införa vaccinationsbevis.

Advokatsamfundet tillstyrker däremot förslaget. Smittskyddsläkarföreningen inte bara tillstyrker, utan formulerar sig så här:

”Så länge vaccinationstäckningen anses vara för låg i vissa åldersgrupper bör man även kunna använda vaccinationsbevis som en motivationshöjande åtgärd vid större evenemang, så länge covid 19-lagen gäller eller sjukdomen klassas som samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen.”

Därmed sällar sig läkarna till en modern svensk tradition, där det allmänna agerar mot individen med tvång, inlåsning, institutionalisering, medicinska övergrepp och – på konstnärlig svenska – allmänt von Oben-översitteri. Allt paketerat i folkhälsoomslagspapper. Prusseluskor och socialingenjörer, kryddat med lobotomeringar och steriliseringar.

Folket har genom en unik massanmälningskampanj gentemot Justitieombudsmannen, på sätt och vis tilltvingat sig en remissfunktion. I skrivande stund har över 8000 anmälningar lämnats in. Någon debatt i riksdagen blir det inte om den saken. Vaccinationsbevisen införs genom en förordning och sådana beslutar regeringen om. I det här fallet med bemyndigande i covid19-lagen.

Detta var bakgrunden. Låt oss spelteoretiskt fundera över vad som kan komma att hända framöver.

Om regeringen implementerar möjligheten att använda vaccinationsbevis, trots tunga remissinstansers invändningar och tusentals JO-anmälningar, så kostar det politiskt. Därför är avsikten att också använda vaccinationsbevisen. Detta visste vi visserligen redan, eftersom Folkhälsomyndigheten lämnat en hemställan till regeringen om att införa vaccinationsbevis för evenemang inomhus med fler än 100 deltagare. Men knappast betalar man det politiska priset för att sedan nöja sig med en så pass lite ingripande åtgärd endast. Man vill inte ha mycket skrik för lite ull.

Av detta kan vi dra två slutsatser. Den ena är att fler och mer – för individen – ingripande åtgärder kommer att vidtagas med avseende på vaccinationsbevis. Man anskaffar inte en motorsåg för ett ändamål där fogsvansen är tillräcklig. Den andra är att regeringen i ett senare skede förväntar sig vinna tillbaka politiskt, det man nu förlorar. Ta igen på gungorna det man förlorat på karusellerna. 

Och eftersom det är val i september 2022, förväntar man sig vinsten före dess. 

För att motivera än mer ingripande användning av vaccinationsbevis, måste denna kunna motiveras i medicinska termer. Covid19-lagen säger tydligt följande: 

”Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.”

Vad som krävs är sålunda den svårfångade ”smittspridningen”. Ett ord som journalister såväl som delar av allmänheten kommit att upprepa likt papegojor. Hur skaffar man sig smittspridning? Genom att testa så många människor som möjligt. Gärna i så ung ålder som möjligt. Och det är precis vad som görs. Sollefteå kommun i mitt hemlän kan få utgöra exempel. Man skriver på kommunens hemsida följande:

”22/11 Nya rekommendationer gällande testning

Nya rekommendationer från och med idag!

Pandemin är inte över. Även om smittspridningen hos oss fortfarande befinner sig på låga nivåer ökar den i vår omvärld.

Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att åter rekommendera personer som är vaccinerade att testa sig för covid-19 vid symptom. Rekommendationen är att alla som är sex år och äldre ska testa sig vid symptom för covid-19.”

Varför ska man testa 6-åringar? Barn genomgår covid19 med mycket milda symptom, om några alls. Efter genomgången infektion har de ett vida bättre skydd mot framtida infektioner än det covidvaccinen ger. Personalen i skolan är i de flesta fall vaccinerade. Som ansträngning i folkhälsobemärkelse framstår åtgärden som meningslös. Om den ändå har mening; varför infördes den först nu och inte tidigare under terminen? Och varför omfattar rekommendationen om testning även de som vaccinerat sig? 

Här passar det att påminna om att Folkhälsomyndigheten fick en ny generaldirektör den 1 november i år. Karin Tegmark Wisell, med en bakgrund på Smittskyddsinstitutet. Läkare och mikrobiolog. Folkhälsomyndigheten fattade beslut om att införa de nya testrekommendationerna redan den 17 november. Då hade Tegmark Wisell suttit vid rodret i dryga två veckor. 

Som av en händelse meddelade den nationella vaccinsamordnaren Richard Bergström den 22/11, samma dag som Folkhälsomyndighetens nya testrekommendationer började gälla, att det kan bli tal om en fjärde vaccindos hösten 2022. 

Covidbrasan får helt enkelt inte falna och dö. 

Den 23/11 hade 86% av befolkningen 16 år eller äldre fått minst en vaccinationsdos. 82% hade fått två doser. Andelen av väljarna som idag fått minst en dos är alltså max 86%. Hur många som i slutändan aktivt väljer att inte vaccinera sig, är svårt att förutspå. Kanske runt 10% av väljarna? Antag för resonemangets skull en sådan andel. 

Det är dessa 10% som har ett direkt och påtagligt intresse av att protestera mot regeringens och Folkhälsomyndighetens  frihetsinskränkande föreskrifter. Det är förmodligen en för regeringen hanterbar opposition. Den är inte organiserad och få människor ställer i praktiken upp på demonstrationer och publika åsiktsyttringar. Snart lär de inte heller tillåtas demonstrera utomhus, än mindre organisera sig inomhus.

Om inte vaccinerade får för sig att visa solidaritet med ovaccinerade, förstås. Då kan problem uppstå. Det är helt troligt att regeringen kommer att hantera den saken profylaktiskt, genom att spinna narrativet att de ovaccinerade är omdömeslösa, likgiltiga, egoistiska och, vilket är det viktigaste, farliga för övriga 90%. 

Så får man en valrörelse att handla om ovaccinerade, irrationell covidrädsla och covidåtgärder av teknisk natur, istället för om den egna arbetsinsatsen och utfallet av den egna politiken under mandatperioden. Parallellt skräms man med klimatet och gör även de s.k. klimatskeptikerna till samhällets fiender. För att inte tala om högerextremisterna. Högerextremisterna, för Guds skull!

Jag är inte rädd för något av det där. Jag är rädd för socialdemokratin. 

Från skribenten

1 KOMMENTAR

 1. Hej.

  Får man tillfoga två småsaker?

  Smittskyddsläkarnas argument som du citerar har ju inte med själva sjukdomen att göra? Det är ett legalistiskt argument, inte medicinskt. Mycket märkligt. Det vore väl mer naturligt om Advokatsamfundet uttalat sig om det juridiska och smittskyddsläkare om det medicinska, kan man tycka.

  Dessutom är det odefinierat och odefinierbart: ingen andel vaccinerade anges. Inte heller någon frekvens smittade. Jag tycker det är väldigt konstigt för när jag själv läste på universitet var det strängeligen förbjudet att argumentera eller analysera eller försöka leda i bevis något alls med ord som ”tillräckligt” om man också inte definierade och kvantifierade vad man pratade om – inte ens en ekonomisk/sociologisk text om kollektivtrafik fick ha den sortens lösa fraser. Jag kan än idag höra hur professorn i statskunskap skulle dundrat på om man som respondent blivit påkommen med att ha skrivit så vagt.

  Jag tror du gissar fel med dina 10% däremot. Vaccinationsgraden bland MENA-folk och afrikaner är väl under 60% fortfarande, undantaget de få av dem som jobbar inom vård och omsorg? Den väljargruppen är direkt livsnödvändig för socialdemokraterna: det ser du direkt om du tittar i Valmyndighetens statistik och väljer ett invandrarområde. Det är dessutom en grupp utan tillgång till annat än regimgodkänd information givet hur SS Ungdom och liknande i fyrtio år arbetat i dessa områden.

  Det bor ca 1 000 000 muslimer i Sverige. Höfta att 3/4 är röstberättigade och att minst hälften av dessa röstar och att 65% av dessa röstar SAP. Grovt räknat torde det röra sig om som lägst strax under 200 000 röster, och potentiellt 500 000 givet valdeltagandet.

  Du kan lugnt utgå ifrån att eventuella restriktioner endast kommer att tillämpas mot och följas av svenska svenskar. Däremot kommer troligen de särskilda smittskyddsvakter som kommer behöva rekryteras utgöras av muslimer. För integrationens skull, förstås.

  Men jag har helst fel.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här